تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - منابع کارشناسی ارشد آمار زیستی

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

منابع آزمون ورودی كارشناسی ارشد وزارت بهداشت آمار زیستی

ریاضی عمومی :

                    حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - مترجم : مهدی بهزاد - انتشارات مركز نشر دانشگاهی

آمار ریاضی واحتمال :

                        آمار واحتمال مقدماتی - دكتر جواد بهبودیان - نشر آستان قدس رضوی

                   آمار ریاضی - دكتر جواد بهبودیان - انتشارات امیر كبیر

                  آمار ریاضی - مترجم : عمیدی و وحیدی - انتشاررات مركز نشر دانشگاهی

روشهای آماری ( شامل طرح آزمایشها ، رگرسیون ، نمونه گیری و آمار ناپارامتری ) :

 آمار ناپارامتری - دكتر جواد بهبودیان - انتشارات دانشگاه شیراز

 رگرسیون خطی - عبدالرضا بازرگان لاری - انتشارات دانشگاه شیراز

 روشهای نمونه گیری 1و 2 - دكتر عمیدی - انتشارات آزمایشی متون درسی پیام نور

 طرح و تحلیل آزمایشها - تالیف مونتگمری - انتشارات دانشگاه تهران