تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - سوال

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*
محاسبه کنید تابع چگالY=1/X-X را زمانی که Xدارای توزیع یکنواخت 0و1 باشد