تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - ((آثار فروغ و هدایت)

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

فروغ فرخزاد

نویسنده :عباس بهشتی

نگاه کن , تمام هستیم خراب می شود...
دانلود کتاب تولدی دیگر اثر فروغ فرخزاد با فرمت pdf :


برای مشاهده ی متن سروده ی "آفتاب میشود" اینجا را کلیک کنی
 
---------------------------------------------------------  -------------------------------------------------- ---------------------                               


صادق هدایت
توسط:حمید                                 بوف کور

 

‫(در زنــدگی زخمهـــایی هـــست کــه مثـــل خـــوره در انــزوا روح را آهـــسته‬
‫میخورد و میتراشد. این دردها را نمیشود به کسی اظهار کـرد، چـون عمومـا‬
‫عادت دارند که این دردهای باورنکردنی را جـزو اتفاقـات و پشامدهای نـادر‬
‫و عجیب بشمارند؛ و اگر کسی بگو ید یا بنویسد، مردم برسبیل عقا یـد جـاری و‬
‫عقا ید خودشان سعی میکنند آنرا با لبخند شکاک و تمسخرآمیز تلقی بکنند؛‬
‫ز یرا بــشر هنــوز چــاره و دوائی بــرا یش پیدا نکرده و تنهــا داروی آن فراموشی‬
‫به توسـط شـراب و خـواب مـصنوعی بـه وسـیله افیون و مـواد مخـدره اسـت؛

    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سگ ولگرد
توسط:حمید 

(‫چند دكان نانوائی ، قصابی ، عطاری، دو قهوه خانه و یك سلمانی كه همه آنها بـرای سـد جـوع و رفـع احتیاجـات...)

                              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسط:حمید 


سه قطره خون


http://www.madomeh.com/wp-content/uploads/hedayat10511.jpg


"دیروز بود كه اطاقم را جدا كردند، آیا همانطوریكه ناظم وعده داد من حالا به كلی معالجـه شـده ام و هفتـة دیگـر...-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                            
توسط:حمید 
 
این کتاب نوشته هدایت در قبل از انقلاب بوسیله ی مسعود کیمیایی وبا بازی بهروز وثوقی

تبدیل به فیلم شد وتواون زمان  700.000تومن فروش داشت.


 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسط:حمید
س.گ.ل.ل.

» خوشبخت كسانیكه عقلشان پاره سنگ میبرد ، چون ملكوت آسمان مال آنهاست .«‬
‫انجیل ماتئوس5-3
‫»آسمان كه معلوم نیست ، ولی روی زمینش حتما مال آنهاست «‬


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
توسط:حمید
زنی که مردش را گم کرد

(صادق هدایت)
»بسراغ زنها میروی ؟ تازیانه را فراموش مكن، «‬
‫‬ ‫»زرتشت چنین گفت.«‬    ‫ف نیچه‬


صبح زود در ایستگاه قلهك آژان قد كوتاه صورت سرخی به شوفر اتومبیلی كه آنجا ایستاده بود زن بچه بغلی را‬‫نشان داد و گفت:‬...----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
توسط:حمید
مردی که نفسش را کشت


» نفس اژدرهاست او كی مرده است.‬
‫از غم بی آلتی افسرده است . «‬ ‫مولوی‬


میرزا حسینعلی هر روز صبح سر ساعت معین، با سرداری سـیاه، دگمـههـای انداختـه، شـلوار اتـو زده و كفـش‬ مشكی براق گامهای مرتب بر میداشت و از یكی از كوچـههـای طـرف سرچشـمه بیـرون میآمـد، از جلـو مسـجد‬ سپهسالار میگذشت، از كوچة صفی علیشاه پیچ میخورد و به‬...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

البعثة الاسلامیه الی البلاد الافرنجیه‬

کاروان اسلام‬


‫»پس از این قرار به تحقیق اهالی ینگی دنیا هم مسلمان شده اند و یا از برکت اسلام و یا نور‬
‫حقیقت از وجناتشان تابیدن گرفته است. در این صورت تنها جایی که باقی می ماند همانا خطه یوروپ و فرنگستان می‬باشد که قلوبشان تاریکتر از حجرالاسود است. ازین لحاظ به عقیده این ضعیف لازم، بل وظیفه علماء و حافظین اس‬
‫اساس شریعت است که عده ای را از میان خودشان برگزیده و به سوی بلاد کفار سوق بدهند تا آنها را از راه ضلال ‫به شاهراه حقیقت هدایت بنمایند و ریشه کفر و الحاد را از بیخ و بن برکنند«.‬