تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - منابع کارشناسی ارشد زمین

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*