تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - عکس نظامی

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*
http://www.faupload.com/upload/90/Mehr/16-20/fully-loaded-hummer.jpg
هامر با سیستم موشک انداز


http://www.faupload.com/upload/90/Mehr/16-20/steep-u-turn.jpghttp://www.faupload.com/upload/90/Mehr/16-20/t-72-tank.jpg

تانک t72
http://www.faupload.com/upload/90/Mehr/16-20/LeeEnfield-TitlePhoto-01.jpg
lee enfield

http://www.faupload.com/upload/90/Mehr/16-20/pic28.jpg
http://www.faupload.com/upload/90/Mehr/16-20/3063649831-6a25d90528-o.jpg
sg2000 sniper


http://www.faupload.com/upload/90/Mehr/16-20/BTR-152-TCM-20-hatzerim-2.jpg

btr152 tcm

http://www.faupload.com/upload/90/Mehr/16-20/002akm-gp30-2.jpg

ak47+grenade launcher
http://www.faupload.com/upload/90/Mehr/16-20/12741160747-2.jpg


http://www.faupload.com/upload/90/Mehr/16-20/127411607422-2.jpghttp://www.faupload.com/upload/90/Mehr/16-20/rgs50m-max.jpg
http://www.faupload.com/upload/90/Mehr/16-20/M202-2.jpg

m202http://www.faupload.com/upload/90/Mehr/16-20/DESERT-HFC-RESZ2-2.jpghttp://www4.army.mil/OCPA/uploads/large/SEARCH12004-03-09.jpg

http://www.navy.mil/management/photodb/photos/071029-N-5928K-008.jpg


http://www.navy.mil/management/photodb/photos/070927-N-5681S-013.jpg
http://www.af.mil/shared/media/photodb/photos/021105-O-9999G-020.jpg


http://www.sme.sk/cdata/1899855/20050122003_US_NAVY_big.jpg