تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - دکتری

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

برنامه درسی دوره دكتری آمار

 

گروه : علوم پایه

رشته : آمار

دوره : دكتری آمار

تعریف : دوره دكتری آمار به دوره ای اطلاق می شود كه دانشجو علاوه براحاطه وتسلط عمیق تر بر علم آمار واحتمال ،در زمینه معینی تخصص می یابد  ودر آن زمینه به تولید علم می پردازد.

هدف : تربیت متخصصین آمار واحتمال به طوری كه :

(الف) با تولید علم بتوانند باعث گسترش مرزهای دانش آمار شوند.

(ب) باعث تأمین عضو هیأ ت علمی متخصص دانشگاه ها ومؤ سسات آموزش عالی شوند : بویژه در دوره های تحصیلات تكمیلی به ترتیب نیروهای نیمه متخصص و متخصص بپردازند.

(ج) نیاز های آماری صنایع وسازمانها و جامعه را مرتفع سازند.

طول دوره وشكل نظام :

مطابق آیین نامه مصوب وزارت متبوع است كه در حال حاضر حداقل آن 4 سال تحصیلی وحداكثر آن 5 سال تحصیلی می باشد.

نظام آن آموزشی پژوهشی میباشد. 2 سال اول را آموزش دیده سپس به تحقیق و نگارش پایان نامه می پردازند.

 

تعداد ونوع واحد درسی : واحدهای دوره   36   واحد به شرح زیر است :

دروس الزامی دوره : استنباط آماری پیشرفته 1   (گروه الف جدول )                                      4  واحد

دروس الزامی مشترك دوره : یك درس از گروه (ب) جدول با نظر گروه                                 4  واحد

دروس اختیاری دوره : دو درس از گروه (ج) جدول یا دروس گروه

 (ب) جدول مازاد بردروس الزامی به پیشنهاد استادراهنما                                                   8  واحد

پایان نامه                                                                                                         20 واحد

                                                                                                            ------------------

      جمع            36 واحد

 


 

جدول دروس دوره دكتری آمار

ردیف

گروه

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

پیشنیاز

شماره درس

ملاحظات

1

الف

استنباط آماری پیشرفته 1

4

22679301

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

ب

 

استنباط آماری پیشرفته 2

نظریه احتمال پیشرفته

مدلهای خطی 2

فرآیندهای تصادفی پیشرفته

مدلهای خطی تعمیم‌یافته

آنالیز چندمتغیره پیشرفته

قضایای حدی آمار

4

4

4

4

4

4

4

22679302

22679303

22679304

22679305

22679306

22679307

22679308

آمار استنباطی پیشرفته 1

 

 

 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

ج

 

 

 

 

سریهای زمانی پیشرفته

طرح آزمایشهای پیشرفته 1

طرح آزمایشهای پیشرفته 2

نظریه  قابلیت اعتماد

نظریه نمونه‌گیری پیشرفته

نظریه ناپارامتری پیشرفته

نظریه اطلاع پیشرفته

نظریه مجموعه‌‌ها و منطق فازی

رگرسیون فازی

آنالیز تابعی

مدلهای بیزی پیشرفته

نظریه پیشرفته توزیع‌ها 1

نظریه پیشرفته توزیع‌ها 2

مباحث پیشرفته در آماره‌های ترتیبی

مباحث پیشرفته در آمار فازی

مباحث پیشرفته در احتمال فازی

مباحث ویژه در آمار

مباحث ویژه در احتمال

 

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

22679402

22679403

22679423

22679404

22679405

22679406

22679407

22679408

22679409

22679410

22679412

22679413

22679425

22679414

22679415

22679416

22679418

22679419

 

 

 

طرح آزمایشهای پیشرفته 1

 

 

 

 

 

نظریه مجموعه‌ها و منطق فازی

 

 

 

نظریه پیشرفته توزیع‌ها 1

 

نظریه مجموعه‌‌ و منطق فازی

نظریه مجموعه‌ها و منطق فازی

 

 

 

27

 

پایان نامه

20

 

22679426