تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - دکتری(1)

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

Advanced Statistical Inference 1

استنباط آماری پیشرفته1 

 

 

تعداد واحد عملی: .............

حل تمرین: ............

تعداد واحد نظری: 4

پیشنیاز: اجازه گروه

نوع درس: نظری

 

هدف درس :

بررسی روشهای پیشرفته برآوردهای پارامتری و ناپارامتری و تعمق در مفاهیم اساسی در بحث برآورد

 

رئوس مطالب :

برآوردهای بیز ، روشهای تجربی و سلسله مراتبی بیز ، روش MCMC

پایایی در خانواده توزیع های ‌های مقیاس، مكان ، برآوردهای‌ مینیماكس و قابل قبول ، روش درستنمایی ماكزیمم در مدلهای خطی تعمیم‌یافته ، برآوردهای مجانبی كارا ، برآورد در مدلهای ناپارامتری برآورد تجربی تابع توزیع ، درستنمایی تجربی و خواص آن برآورد تابع چگالی ، تابعكهای آماری شامل برآوردگرها M-L و R ،توابع خطی از آماره‌های ترتیبی ، برآورد واریانس به روش ، جك نایف و بوت استرپ

 

 روش ارزیابی:

پروژه

آزمون نهایی

میان ترم

ارزشیابی مستمر

+

+

+

+

 

 

بازدید:

 

 منابع اصلی :

1-     Shao, J., Mathematical Statistics, Springer, 1999.

2-     Bickel, P.J., Doksum, K.A., Mathematical Statistics: Basic Ideas and Selected Topics, 2nd ed., Prentice Hall, 2001.

3-     Berger, J.O., Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, 2nd ed., Springer, 1985.

4-     Lehmann. E.L., Theory of Point Estimation, Springer, 1983.

 


 

Advanced Statistical Inference 2

استنباط آماری پیشرفته2 

 

 

تعداد واحد عملی: .............

حل تمرین: ............

تعداد واحد نظری: 4

پیشنیاز:  استنباط آماری پیشرفته 1  

نوع درس: نظری

 

هدف درس :

بررسی روشهای پیشرفته آزمون فرضها و برآوردهای فاصله ای وتعمق در مفاهیم اساسی آنها با رهیافت ریاضیات پیشرفته

 

رئوس مطالب :

مجموعه اطمینان بوت استرپ � مجموعه‌ اطمینان بیز � نظریه نااریبی در آزمون فرضیه (نااریبی � ساختار نیمن) نظریه پایایی در آزمون فرضیه‌ها � آزمونهای مبتنی بر نمونه‌ بزرگ � استنباط آماری شاهدگرا � پارادایم در آزمون فرضیه‌ها

 

 

 روش ارزیابی:

پروژه

آزمون نهایی

میان ترم

ارزشیابی مستمر

+

+

+

+

 

 

بازدید:

 

 

 

منابع اصلی :

1-     Shao, J., Mathematical Statistics, Springer, 1999.

2-     Lehmann, E.L., Testing Statistical Hypotheses, 2nd cd., Wadsworth, 1991.

3-     Royal, R.M., Statistical Evidence, Likelihood Paradigm, Chapman & Hall/ CRC., 1997.

4-     Berger, J.O., Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, 2nd ed., Springer, 1985.

5-     Bickel, P.J., Doksum, K.A., Mathematical Statistics, Basic ldeas and Selected Topics, 2nd d., Prentice Hall, 2001.