تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - دکتری(2)

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

Advanced Probability Theory

نظریه احتمال  پیشرفته 

 

 

تعداد واحد عملی: .............

حل تمرین: ............

تعداد واحد نظری: 4

پیشنیاز:  اجازه گروه  

نوع درس: نظری

هدف درس :

بررسی عمیق مباحث پیشرفته احتمال و نظریه فرآیندهای تصادفی از قبیل مارتینگلهاو آشنایی با معادلات دیفرانسیل تصادفی

 

 

رئوس مطالب :

  احتمال و امید شرطی نسبت به  - میدان � مارتینگل � نظریه عمومی فرآیندهای تصادفی � قضیه وجودی كلموگروف � حركت براونی � مقدمات معادلات دیفرانسیل تصادفی (انتگرال و فرمول اتیو)

 

 

 

 روش ارزیابی:

پروژه

آزمون نهایی

میان ترم

ارزشیابی مستمر

+

+

+

+

 

 

بازدید:

 

 

 

منابع اصلی :

1-     Ash, R. & Doleans-Date, C.A., Probability and Measure Theory, 2nd Edition, Academic Press, 2000.

2-     Billingsley, P., Probability and Measure, 3rd Edition, Wiley, 1996.

3-     Resnich, S., A Probability Path, Birkhauser, 2001.

4-     Chung, K.L., A Course in Probability Theory, 3rd Edition, Academic Press, 2001.


 

 

Linear Models 2

مدلهای خطی 2 

 

 

تعداد واحد عملی: .............

حل تمرین: ............

تعداد واحد نظری: 4

پیشنیاز:  اجازه گروه

نوع درس: نظری

هدف درس :

تعمق در مبانی نظری مدلهای خطی برای متغیرهای پیش بین طبقه ای به منظور کاربرد آنها در طرح آزمایشها و مباحث مربوطه

 

 

رئوس مطالب :

1-    مدلهای آماری آنالیز واریانس یك راهه متعادل و نامتعادل

2-    مدلهای آماری آنالیز واریانس دو راهه متعادل و نامتعادل با و بدون اثر متقابل و مدلهای میانگین خانه‌ها

3-    مدلهای آماری آنالیز كوواریانس

4-    مدلهای آماری با عوامل تثبیت شده، تصادفی و آمیخته

5-    مدلهای آماری برای طرحهای بلوكی كامل، ناقص متعادل، و ناقص جزئاً متعادل

 

 

 

 روش ارزیابی:

پروژه

آزمون نهایی

میان ترم

ارزشیابی مستمر

+

+

+

+

 

 

بازدید:

 

 

منابع اصلی :

1-     Hocking, R.R., Methods and Applications of Linear Models, 2nd Ed., Wiley, 2003.

2-     Rencher, A.C., Linear Models in Statistics, Wiley, 2000.

3-     Hinkelman, K., and Kempthorne, O., Design and Analysis of Experiments, Vol. 2, Wiley, 2005.


 

Advanced Stochastic Processes

 

 فرایند های تصادفی پیشرفته 

 

 

تعداد واحد نظری : 4

تعداد واحد عملی : __

حل تمرین : __

نوع درس : نظری

پیشنیاز: نظریه احتمال پیشرفته

هدف درس :

بررسی مباحث جدید و عمیق در فرایندهای تصادفی بویژه همگرایی فرایندهای تصادفی ومعادلات دیفرانسیل تصادفی

 

رئوس مطالب :

اندازه احتمال  روی فضاهای متری  -  همگرایی ضعیف در فضاهای متری همگرایی فرآیندهای تصادفی فضاهای   CوD  حركت براونی قضیه دانكر

- انتگرال ایتو معادلات دیفرانسیل تصادفی  فرمول ایتو

 

روش ارزیابی :

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

 

+

+

+

+

 

بازدید :

 

منابع اصلی :

1-  Billingsley, P., Convergence of Probability Measure, John Willy, 1998.

2-  Oksendal, B ., Stochastic Differential Equations, Springer, 2000.

3-  Karatzas, I . and Shreve,S., Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer , 1991.

4- Korabv, L.B. and Sina,Y.G., Theory of Probability and Random Processes, 2nd  Ed., Springer, 2007.  

 

 


 

Advanced Generalized Linear Models

مدلهای خطی تعمیم‌یافته پیشرفته  

 

 

تعداد واحد عملی: .............

حل تمرین: ............

تعداد واحد نظری: 4

پیشنیاز:  اجازه گروه 

نوع درس: نظری

هدف درس :

بررسی مبانی نظری مدلها ی خطی تعمیم یافته شامل مدل با پاسخ دوتایی،چند جمله ای، پواسون برای داده های شمارشی واستفاده ازآن در سایر دروس مربوط

 

رئوس مطالب :

  مروری بر همگرائی‌های متغیرهای تصادفی، كومرلانهای توزیع های احتمال و سریهای اجورث، مروری بر شبه درستنمایی و درستنمایی شرطی، خانواده نمایی و توابع پیوند، مدلهای خطی برای داده‌های پیوسته، مدلهای داده‌های دو دویی، مدلهای داده‌های چندتایی، مدلهای لگ خطی، مدلهای بقاء و آسیب‌شناسی مدل.

 

 

 

 روش ارزیابی:

پروژه

آزمون نهایی

میان ترم

ارزشیابی مستمر

+

+

+

+

 

 

بازدید:

منابع اصلی :

1-Hardin, J.W.H  and Hilbe, J.M., Generalized Linear Models and Extensions, 2nd Ed., Stata press, 2007.  

2- McCulloch, C.E. and Searle, S.R., Generalized Linear and Mixed Models, Wiley, 2001.  

3-McCullagh, P., and Nelder, J.A., Generalized Linear Models, Chapman and Hall: London, 1989.

4-McCullagh, P., Tensor Methods in Statistics, Monographs on Statistics and Applied Probability, Chapman and Hall 1 987.