تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - دکتری(3)

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

Advanced Multivariate Analysis

 آنالیز چندمتغیره پیشرفته 

 

 

تعداد واحد عملی: .............

حل تمرین: ............

تعداد واحد نظری: 4

پیشنیاز:  اجازه گروه  

نوع درس: نظری

 

هدف درس :  

تعمق در مبانی نظری وجنبه های محاسباتی آمار چند متغیره، اعم از نظریه توزیع های چند متغیره، استنباط آماری

چند متغیره � مدلهای خطی چند متغیره

 

رئوس مطالب :

نظریه های توزیعی راجع به زیرماتریسهای افزار ویشارت � قضیه ككران � قضیه گریك � برآورد ML مقید تحت

فرضهای صفر متنوع � آزمون نسبت درستنمایی برای فرضهای متنوع راجع به بردار میانگین و ماتریس كوواریانس

توزیع ماتریسهای SSP واستقلال آنها در MANOVA، قضیه ویلكس و آزمون لامبدای ویلكس� نظریه مدلها ی

خطی چند متغیره � خواص برآوردگر ML ماتریس ضرائب وماتریس كوواریانس در مدل خطی چند متغیره

روشهای مدرن چند متغیره شامل تحلیل مؤلفه های اصلی، تحلیل عاملی، تحلیل همبستگی متعارف، تحلیل ممیزی، تحلیل خوشه ای،

تحلیل زوائد و مقیاس گذاری چند بعدی با تأكید بر زیر بناهای نظری و جنبه های استنباطی 

 

روش ارزیابی:

پروژه

آزمون نهایی

میان ترم

ارزشیابی مستمر

+

+

+

-

 

بازدید:

 

منابع اصلی :

1-Anderson, T.W., An Introduction to Multivariate Statistical Analysis, 3rd Ed., Wiley, 2003.

2-Mardia, K. V., Kent, J.T. and Bibby, J.M., Multivaviate Analysis, Academic Press, 1979.

3-Press, S. J., Applied Multivariate Analysis, Krieger, 1982.

4- Johnson, R.A.,  Applied Multivariate Statistical Analysis, 5th Ed., 2001.

 


 

 

 


Statistics Limit Theorems 

 

 قضایای حدی آمار

 

تعداد واحد عملی: -----

حل تمرین:    -------

تعداد واحد نظری: 4

پیشنیاز:  اجازه گروه

نوع درس:  نظری

هدف درس :

بررسی عمیق‌ مباحث حد و همگرایی در آمار و احتمال و كاربردهای آنها در استنباط آماری

 

رئوس مطالب :

انواع همگرایی در آمار، قانون اعداد بزرگ، قضایای حد مركزی یك و چندمتغیره، قضایای اسلاتسكی،

خواص حدی آماره پی‌یرسون، همگرایی قوی MLE ، توزیع حدی  MLE ، كران كرامر رائو، كارایی حدی، توزیع حدی آماره LRT‌ ، توزیع حدی توزیع‌های پسین،

 بسط‌های اجوورث، روش بوت استرپ، آماره U .

 

 

روش ارزیابی:

پروژه

آزمون نهایی

میان ترم

ارزشیابی مستمر

+

+

+

-

 

بازدید:

 

منابع اصلی :

1- Ferguson, T., A Course in large-sample Theory, Chapman & Hall, 1996.

2- Lehmann, E., Elements of Large-Sample Theory, Springer, 3rd Printing, 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Advanced Time Series

 سریهای زمانی پِیشرفته 

 

 

تعداد واحد عملی: ----

حل تمرین: ----    

تعداد واحد نظری: 4

پیشنیاز:   اجازه گروه

نوع درس: نظری

هدف درس:

بررسی مباحث پیشرفته در سریهای زمانی بویژه نظریه طیفی سریهای زمانی مانا و بررسی مدلهای غیر مانا

 

رئوس مطالب :

اندازه های تصادفی با نموهای متعامد و مستقل، انتگرال نسبت

 به اندازه‌های تصادفی، سریهای مانا و نمایش طیفی آنها، سریهای مانای خطی، سریهای مانای چند متغیره، الگوهای نامانا، سریها با ریشه واحد،

 هم جمعی، مدلهای اتورگرسیو شرطی ناهمسان واریانس  (ARCH)و تعمیم آنها، نظریه توزیع‌های حدی در سریهای زمانی، استنباط آماری برای سریهای زمانی.

 

 

 

 

  

 روش ارزیابی:

پروژه

آزمون نهایی

میان ترم

ارزشیابی مستمر

+

+

+

-

بازدید:

منابع اصلی:

 

 

1-  Brockwell, J.P. and Davis, R., Time Series: Theory and Methods.  Springer, 1998.

 2-  Fuller, W. A., Introduction to Statistical Time Series, second edition. Wiley, 1996.

 3-  Hamilton, J.D., Time Series Analysis. Princeton University Press, 1994.

4-  Tsay, R.S., Analysis of Financial Time Series, 2nd Edition.  Wiley, 2005.

 

 


 

 


Advanced Design of Experiments 1 

 

 طرح آزمایشهای پیشرفته 1

 

تعداد واحد عملی: .............

حل تمرین: ............

تعداد واحد نظری: 4

پیشنیاز:  مدلهای خطی2 

نوع درس: نظری

هدف درس :

فراگیری شیوه های طراحی ، ساختن و ارائه طرحهای آزمایش و مبانی نظری روشهای آماری در تجزیه و تحلیل مدلهای مربوط به طرحهای آزمایش

 

رئوس مطالب :

1-    طرحهای كاملاً تصادفی :

1-1-  آزمایشهای تك عاملی، مقایسه‌های چندگانه و مقابله‌ها

1-2-  آزمایشهای دوعاملی و چندعاملی متعادل و نامتعادل

2-    طرحهای بلوكی كامل تصادفی، طرحهای مربع لاتین

3-    طرحهای بلوكی ناقص متعادل و جزئاً متعادل

4-    آزمایشهای فاكتوریل دوسطحی، طرحهای فاكتوریل كسری

5-    آزمایشهای فاكتوریل سه سطحی، طرحهای فاكتوریل كسری

6-    آزمایشهای فاكتوریل آمیخته

7-    روشهای رویه پاسخ

 

 روش ارزیابی:

پروژه

آزمون نهایی

میان ترم

ارزشیابی مستمر

+

+

+

+

 

بازدید:

منابع اصلی :

 

1-      Wu, C.F.J., and Hamada, M., Experiments, Planning, Analysis and Parameter Design Optimization, Wiley, 2000.

2-      Hinkelmann, K., and Kempthorne, O., Design and Analysis of Experiments, Vol. 2, Wiley, 2005.

3-      John, P.W. M., Statistical Design and Analysis of Experiments, Wiley, 1971.

4-      Cox, D.R., and Reid, N., The Theory of Design of Experiments, Chapman & Hall, 2000.


 

 

Advanced Design Experiments 2  

 طرح آزمایشهای پیشرفته 2 

 

 

تعداد واحد عملی: .............

حل تمرین: ............

تعداد واحد نظری: 4

پیشنیاز:  طرح آزمایشهای پیشرفته 1  

نوع درس: نظری

 

هدف درس :

بررسی عمیق با آزمایشهای فاکتوریل و روشهای پیشرفته در ساختن ، کاربرد و تجزیه وتحلیل طرحهای فاکتوریل کسری  

 

رئوس مطالب :

-        طرحهای فاكتوریل نامنظم (دوسطحی، سه سطحی و آمیخته) متعامد، طرز ساختن آرایه‌های نامنظم متعامد و خواص آنها.

-        طرحهای فاكتوریل با هم‌اثری پیچیده، جزئاً هم‌اثری، ساده‌سازی هم‌اثری پیچیده از طریق تنك كردن، طرحهای ابر اشباع شده.

-        طرحهای كاووش ، طرحهای كاووش اثرات اصلی به اضافه یك و دو، احتمال كاووش و مقایسه طرحها

-        طرحهای پارامتری استوار، طرحهای متقاطع و تكی، نسبت پیام به اغتشاش، سیستم‌های پاسخ � پیام

-        طرحها با پاسخ غیرنرمال، طرحها با پاسخ دودوئی  و چندتایی

 

 روش ارزیابی:

پروژه

آزمون نهایی

میان ترم

ارزشیابی مستمر

+

+

+

+

بازدید:

 

 

 

منابع اصلی :

 

1-Wu, C.F.J., and Hamada M., Experiments, Planning, Analysis, and Parameter Design Optimization, Wiley, 2000. 

2-  Hinkelmann, K., and Kempthorn, O., Design and Analysis of Experiments, Vol 2, Wiley, 2005.