تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - دکتری(4)

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*


Reliability Theory 

 

 نظریه قابلیت اعتماد

 

تعداد واحد عملی: .............

حل تمرین: ............

تعداد واحد نظری:4

پیشنیاز:  اجازه گروه

نوع درس: نظری

 

هدف درس :

بررسی تكنیكهای پیشرفته تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به طول عمر و بررسی ساختارسیستم های پیشرفته با توجه به شکل گیری سالخوردگی اجزاء سیستم

 

رئوس مطالب :

خواص ساختارهای سیستم‌ها � نمایش سیستم‌های یكنوا بر حسب مسیرها و قطع‌كننده‌ها دوگان یك سیستم‌ یكنوا � قابلیت اعتماد سیستم‌ها �

 انواع كران‌ها برای قابلیت اعتماد سیستم‌ها � وابستگی در مولفه‌های یك سیستم � مفهوم سالخوردگی و كلاس تودیع‌ها براساس مفهوم سالخوردگی � مدلهای شوك � خاصیت بسته بودن سیستم‌ تحت عملگرای مختلف � كران قابلیت اعتماد � طول عمر سیستم‌ها براساس مفهوم‌های سالخوردگی �

مفاهیم مفید در نگهداری سیستم‌ها � نگهداری محافظه كارانه � مفاهیم مفید در تعمیر سیستم‌ها

 

 

 روش ارزیابی:

پروژه

آزمون نهایی

میان ترم

ارزشیابی مستمر

+

+

+

+

 

 

بازدید:

 

 

منابع اصلی :

 

 

1-     Barlow R.E., and Proschan, F., Statistical Theory of Reliability and Life Testing, Probability Modeds, Holt Rineart, 1981. 

2-     Gerthbakh, I., Reliability theory, Springe, 2000.  

 

 


 

Advanced Sampling Theory

 نظریه نمونه‌گیری پیشرفته

 

 

تعداد واحد عملی: -----

حل تمرین:    -------

تعداد واحد نظری: 4

پیشنیاز: اجازه گروه

نوع درس:  نظری

هدف درس :

بررسی عمیق‌ مباحث نمونه‌گیری تحت مدلها و روشهای مختلف پیشرفته تر از قبیل بوت استرپ و جک نایف بویژه در نمونه گیری در فضا و زمان

 

رئوس مطالب :

1-    مباحث رهیافت جامعه ثابت و رهیافت ابرجامعه

2-    استنباط تحت مدل جامعه ثابت و مفهوم درستنمایی

3-    استنباط تحت رهیافت ابرجامعه

4-    كومولانهای جامعه متناهی

5-    بسط اجوورث برای توزیع میانگین استیودنت شده

6-    تقریب نقطه زینی

7-    بوت استرپ و جك نایف

8-    كاربرد تحلیلی داده‌های بقا

9-    راهبرد نمونه‌گیری در فضا و زمان

 

روش ارزیابی:

پروژه

آزمون نهایی

میان ترم

ارزشیابی مستمر

+

+

+

-

بازدید:

منابع اصلی :

1-     Thompson, M.E. Theory of Sampling  Survery. London, Chapman and Hall, 1997.  

2- Cassel, C.M.; Sarndal, C.B. and Wretman, J.H. Foundations of Inference in Survey Sampling. New York : Wiley, 1977.     

 

 

 

 

 

 


 

Advanced Non � Parametric Theory

 نظریه ناپارامتری پیشرفته 

 

 

تعداد واحد عملی: ----

حل تمرین:  ------  

تعداد واحد نظری: 4

پیشنیاز: اجازه گروه

نوع درس: نظری

هدف درس :

بررسی مبانی نظری روشهای ناپارامتری در مدلهای آماری پیچیده  و کاربردی آنها در مقایسه با روشهای متداول آماری

 

رئوس مطالب :

رگرسیون ناپارامتری بر پایه کمترین مربعات،  مدلهای چندجمله ای و مثلثاتی، تکنیکهای رگرسیون ناپارامتری برای سریهای زمانی، مدلهای خطی تکه ای

، برآورد مؤلفه های ناپارامتری و خواص سازگاری، برآوردگرهای هسته ای و خواص آماری آنها، انتخاب توابع هسته ای، روشهای هموارسازی کثیرالجمله اى های رگرسیونی و تعمیم یافته آنها، هموارسازی هیستوگرام ها و توابع چگالی احتمال ناپارامتری، انتخاب پهنای باند بهینه، الگو شناسی، قاعده ممیزی خطی و درجه دوم، روشهای رگرسیون ناپارامتری برای مدلها با اثرهای تصادفی.

 

 روش ارزیابی:

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

+

+

+

+

 

بازدید:

 

 

منابع اصلی :

1- Eubank, R.L., Nonparametric Regression and Spline Smoothing, 2nd ed, Marcel Dekker Inc., 1999.  

2-  H�rdle, W., Liang, H. and Gao, J., Partially Linear Models, Springer, 2000.  

3-  H�rdle, W., Applied Nonparametric Regression, Cambridge University Press, 1990.  

4-  Takezawa, K., Introduction to Nonparametric Regression, Wiley & Sons, 2006.  

5- Wu, H. and Zhang, J.T, Nonparametric Regression Methods for Longitudinal Data   Analysis: Mixed-Effects Modeling Approaches, Wiley, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Advanced Information Theory 

 

 نظریه اطلاع پیشرفته

 

تعداد واحد عملی: -----

حل تمرین:    -------

تعداد واحد نظری: 4

پیشنیاز:  اجازه گروه

نوع درس:  نظری

هدف درس :

بررسی مفاهیم و تكنیكهای آماری مورد استفاده در نظریه اطلاع و كد گذاری با رهیافت اندازه اطلاع شانون و اندازه اطلاع کالبک لیبلر به صورت تعمیم یافته تر از نقطه نظر اطلاع رنی

 

 

 

رئوس مطالب :

مفاهیم كد گذاری ، كدهای منحصربه فرد ، نارسایی ها در كد گذاری ، كد های بهینه ، مفاهیم آنتروپی ، آنتروپی شانون ، ماكزیمم آنتروپی

، آنتروپی رنی ورابطه آن با آنتروپی شانون ، توابع اطلاع ، اطلاع كالبك لیبلر و موضوعات مربوط.....

 

 

 

 

روش ارزیابی:

پروژه

آزمون نهایی

میان ترم

ارزشیابی مستمر

+

+

+

+

 

بازدید:

 

منابع اصلی :

1-     Jones, G.A. and Jones, J.M., Information and Coding Theory, Springer, 2000. 

2-     Carter, T., An Introduction to Information Theory and Entropy, Springer, 2006.  

3-     Reza, F.M., An Introduction to Information Theory, Springer, 2007.