تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - دکتری(6)

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

 Advanced Distribution theory1

 نظریه پیشرفته توزیع‌ها 1 

 

 

تعداد واحد عملی: .............

حل تمرین: ............

تعداد واحد نظری: 4

پیشنیاز:  اجازه گروه  

نوع درس: نظری

هدف درس :

فراگیری ابزارهای اصلی در بررسی ساختار و مشخص‌سازی توزیع ها براساس مد پذیری و تقسیم پذیری متغیرهای تصادفی ومشخص سازی آنها

 

رئوس مطالب :

  توابع مشخصه، پیچش، آمیزه، تركیب، مدپذیری برای هر دو نوع توزیع‌های پیوسته و گسسته شامل تك مدی � تك مدی قوی � محدب لگاریتم و آلفا �

تك مدی، تقسیم‌پذیری برای توزیع‌های پیوسته و گسسته

شامل بینهایت بار تقسیم‌پذیری، خود تجزیه‌پذیری و پایداری و ارتباط بین دو خانواده توزیع‌های تك مدی و بینهایت بار تقسیم‌پذیری.

 

 

 روش ارزیابی:

پروژه

آزمون نهایی

میان ترم

ارزشیابی مستمر

+

+

-

+

 

 

بازدید:

 

 

منابع اصلی :

1-     Dharmadhikari, S.W. and Joag-dev, K. Unimodality, Convexity and Applications, Academic press Inc, 1988.  

2-     Lukacs, E., Characteristic Functions, Griffin, London, 1970.  

3-     Steutel, F.W. and Van Harn, K., Infinite Divisibilty of Probability Distributions On the Real Line, Marcel Dekker Inc, 2004.  

 

 


 

 


Advanced Distribution2 

 

 نظریه پیشرفته توزیع‌ها 2

 

تعداد واحد عملی: .............

حل تمرین: ............

تعداد واحد نظری: 4

پیشنیاز:  نظریه پیشرفته توزیع‌ها 1  

نوع درس: نظری

هدف درس :

استفاده و كاربرد خصوصیات مد پذیری و تقسیم‌پذیری توزیعها در زمینه‌های متنوع و مختلف تحقیقاتی

 

رئوس مطالب :

  خاصیت‌های تك مدی و مفاهیم وابستگی، ترتیب‌بندیهای‌ تصادفی، برآورد مد، بینهایت بار تقسیم‌پذیری آمیزه‌های توزیع‌های مختلف پوآسون، دوجمله‌ای منفی، نمایی، گاما و نرمال

، بینهایت بار

 تقسیم‌پذیری فرایندهای تصادفی صف‌بندی، فرایندهای شاخه‌ای و فرایندهای تجدید.

 

 

 روش ارزیابی:

پروژه

آزمون نهایی

میان ترم

ارزشیابی مستمر

+

+

-

+

 

 

بازدید:

 

 

منابع اصلی :

1-     Dharmadhikari, S.W. & Joag-dev, K. Unimodality, Convexity and applications, Academic press Inc, 1988.  

2-     Lukacs, E, Characteristic Functions, Griffin, London, 1970.  

3-     Steutel, F.W. and Van Harn, K. Infinite Divisibilty of Probability Distributions On the real line, Marcel Dekker Inc, 2004.  

 

 

 


 

 

 


Advanced Topics in Order Statistics 

 

 مباحث پیشرفته در آماره‌های ترتیبی

 

تعداد واحد عملی: -----

حل تمرین:    -------

تعداد واحد نظری: 4

پیشنیاز:  اجازه گروه

نوع درس:  نظری

هدف درس :

بررسی بحث‌های تخصصی در زمینه‌های متغیرهای تصادفی مرتب شده و كاربردهای آنها مباحثی شامل کاربرد آماره های ترتیبی در برآورد ، آزمون فرض و مطالعات طول عمر .

 

رئوس مطالب :

نظریه توزیع‌های آماره‌های ترتیبی در حالت پیوسته و گسسته، گشتاورهای آماره‌های ترتیبی و كران‌های بالا و پایین برای آنها، آماره‌های ترتیبی

 در حالتی كه متغیرهای تصادفی هم توزیع نباشند،

استنباط آماری با استفاده از آماره‌های ترتیبی در حالت ناپارامتری و پارامتری

 

 

روش ارزیابی:

پروژه

آزمون نهایی

میان ترم

ارزشیابی مستمر

+

+

+

-

 

بازدید:

 

منابع اصلی :

1- David, H. A. and  Nagaraja, H. N., Order Statistics, Third edition, Wiley, 2003.

2- Arnold, B. C., Balakrishnan, N. and Nagaraja, H. N.,  A First Course in Order Statistics, Wiley, 1992.  

 

 

 

 

                                                                                   

 

 


 

Advanced Topics in Fuzzy Statistics

 مباحث پیشرفته در آمار فازی 

 

 

تعداد واحد عملی: .............

حل تمرین: ............

تعداد واحد نظری: 4

پیشنیاز:  مجموعه‌های فازی و منطق فازی � استنباط آماری پیشرفته 1

نوع درس: نظری

هدف درس :

مباحث آماری برآوردها و آزمون فرضها برای داده هاو مشاهدات فازی و در شرایط گوناگون موضوعات مربوط

 

رئوس مطالب :

  برآوردگرهای نقطه‌ای بر مبنای داده‌های فازی � ناحیة اطمینان فازی � برآورد با نمونه‌هایی از متغیرهای فازی � آزمون فرض بر مبنای داده‌های فازی � آزمون فرضهای فازی

 � قضیه بیز برای داده‌های فازی و توزیع پیشین فازی � ناحیه‌ای HPD تعمیم‌یافته � روش بیز در آزمون فرضیه‌ها در محیطهای فازی � آزمون فرضیه‌ها با  نمونه‌هایی از متغیرهای فازی.

 

 

 روش ارزیابی:

پروژه

آزمون نهایی

میان ترم

ارزشیابی مستمر

+

+

+

+

بازدید:

 

منابع اصلی :

1-     Viert, R., Statistical Methods for Non-Precise Data, CRC Press, 1996. 

2-     Buckley, J.J., Fuzzy Statistics, Springer, 2004. 

3-     Krusc, R. and  Meyer, K.D., Statistics with Vague Data, Reidel, 1987. 

4-     Bertoluzza, C., Gil, M.A. and Ralescu, D.A., Statistical Modeling, Analysis and Management of Fuzzy Data, Springer, 2002. 

5-     Manton, k.G., Woodbury, M.A. and Tolley, D.H., Statistical Applications Using Fuzzy Sets, Wiley, 1994. 

 

 

 

 


  

 

Advanced Topics in Fuzzy Probability

 مباحث پیشرفته در احتمال فازی

 

تعداد واحد عملی: .............

حل تمرین: ............

تعداد واحد نظری: 4

پیشنیاز:  منطق فازی و مجموعه‌های فازی

نوع درس: نظری

 

هدف درس :

مباحث مختلف احتمال، متغیرهای تصادفی، توزیع ها، امید ریاضی و قضایای حدی برای متغیرهای تصادفی در منطق فازی

 

رئوس مطالب :

1-    احتمال پیشامدهای فازی (رهیافتهای فازی و كریپ)

2-    توزیع‌های احتمال فازی گسسته: یكنواخت، دوجمله‌ای ، ...

3-    توزیع‌های احتمال فازی پیوسته: نرمال، نمایی، ...

4-    انتگرال توابع مجموعه‌ای (انتگرال اومن)

5-    متغیرهای تصادفی فازی

6-    امید ریاضی و واریانس متغیرهای تصادفی فازی

7-    قضیه حد مركزی برای متغیرهای تصادفی فازی

8-    قوانین ضعیف و قوی اعداد بزرگ برای متغیرهای تصادفی فازی

 

روش ارزیابی:

پروژه

آزمون نهایی

میان ترم

ارزشیابی مستمر

+

+

+

+

 

بازدید:

منابع اصلی :

1-     Buckley, J.J., Fuzzy Probabilities, Springer, 2005.

2-     Viertl, R., Statistical Methods for Non-Precise Data, CRC Press, 1996.

3-     Lopez-Diaz, M., et al., Soft Methodology and Random Information Systems, Springer, 2004.

4-     Wang, Z. and  Klir, G., Fuzzy Measure Theory, Plenum Press, 1992.

 

 


 

 


 
Special Topics in Statistics  

 مباحث ویژه در آمار

 

تعداد واحد نظری : 4

تعداد واحد عملی : ------

 

نوع درس : نظری

پیشنیاز : با نظر گروه

 

 

هدف درس :

درسی است در سطح دكتری كه زمینه های آمار بر حسب نیاز دانشجو وامكانات گروه ارائه میشود.

 

رئوس مطالب:

رئوس مطالب درس به شورای تحصیلات تکمیلی گروه پیشنهاد میشود و در صورت تأیید ارائه خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش ارزیابی :

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

+

+

+

+

 

بازدید :

 

 

منابع اصلی :

 


 

 

Special Topics in Probability

مباحث ویژه در احتمال 

 

 

تعداد واحد نظری : 4

 

تعداد واحد عملی :-----

نوع درس : نظری

 

پیشنیاز : بانظر گروه

 

هدف درس :

درسی است در سطح دكتری كه در زمینه های احتمال بر حسب نیاز دانشجو وامكانات گروه ارائه می شود .

 

 

رئوس مطالب :

 

رئوس مطالب آن به شورای تحصیلات تکمیلی گروه پیشنهاد میشود و در صورت تأیید ارائه میگردد.

 

 

 

 

روش ارزیابی :

 

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

+

+

+

+