تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - بعد از چند ماه ...

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

بعد از چند ماه ...

کی این مطلبو گذاشته؟ :حمید نوری
کی؟:یکشنبه 5 آذر 1391-12:58 ب.ظ

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسبارانتصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران
تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران


تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران


تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران

مناطق زلزله زده ارسباران

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران

تصاویری از سردی هوا در مناطق زلزله زده ارسباران