تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - جای چوپان

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

جای چوپان

کی این مطلبو گذاشته؟ :حمید نوری
کی؟:دوشنبه 14 بهمن 1392-02:01 ب.ظ

و...
وحشت گشت آغاز ای برادر

چه حزن انگیز غم آلود پر درد

چه مضحک مبتذل چون هرزه گان است

چه بی مایه چون چاکران بی درد بی درد

که چوپان مرد گله در رمیده است


و بزغاله نشسته جای چوپان
سگان و روبهان و گرگها در سوگ چوپان

و بزغاله به فکر تخت چوپان

عجب جای سوال است این برادر

که بزغاله نشد در سوگ چوپان

ولی نه ! حضرتک هم داغدار است

اگرنه این ریش از بهر چه دارد!؟

کجا دیدی که روبه ریش دارد؟

کجا دیدی بگرید توبه دارد؟

اگر دیدی بدان کفر است نیرنگ و فریب است


چرا؟ چون بزغاله از بدو تولد ریش دارد

هموست لایق تر از هر سگ صفت برجای چوپان

اگرنه گرگ هم بر چهره اش ریشی ندارد!

نمی دانم که از کی گشت آغاز

بنای ریش و ریشی جای چوپان؟

که هرکس دارد اینش هست وارث

به تخت امر و نهی اش هست غالب

عزیزانم ای برادر ای تو خواهر!

هان...ای تو خواهر...ای تو بی ریش

ای تو کالای هوسرانی این مردان باریش

ای که هرچه حکمشان است از برایت

ای که هرجا پا گذاری تیغ شان دنبال راهت

تو که ریش ات نباشد عقل هم درسر نماد است...

تو که ریشه ات نباشد عقل هم در سر نماد است...

نمی دانم که از کی گشت آغاز؟

و وحشت گشت آغاز ای برادر

که چوپان مرد ای جماعت غم مدارید

که بزغاله مقامش خوب دارد...